Preaload Image
Back

FUNDRAISER FOR
THE SCOUTS OF ARMENIA

ԴՐԱՄԱՀԱՎԱՔ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍԿԱՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

For 14 years, our scout troop enjoyed memorable camping adventures at a foundation’s campsite. Unfortunately, since 2021, the foundation that used to sponsor our Scouts organization stopped providing the site, leading us to rent campsites elsewhere. This has proven costly and exceeds our budget, taking into consideration that our scouts participate to camps for Free.

As brothers and sisters in scouting, we appeal to the 55 million scouts worldwide. If just 0.001%, or 100,000 scouts, each donated $1, we could acquire our own campsite, ensuring year-round access for our troop.

Your support is vital to our cause. Together, as scouts, we will construct our campsite and continue our tradition of outdoor exploration and growth.

14 տարի շարունակ մեր սկաուտական խումբը վայելում էր արկածային հիշարժան ճամբարային օրեր հիմնադրամի ճամբարում: Ցավոք, 2021 թվականից ի վեր, հիմնադրամը, որը հովանավորում էր մեր սկաուտական խմբին, դադարեցրեց տարածքի տրամադրումը, ինչն էլ մեզ ստիպեց վարձակալել ճամբարներ այլուր, որը ծախսատար է և գերազանցում է մեր ունեցած բյուջեն, հաշվի առնելով, որ սկաուտները բանակումներին մասնակցում են Անվճար

 

Որպես սկաուտական մեր եղբայրներ և քույրեր, դիմում ենք աշխարհի 55 միլիոն սկաուտներին: Եթե սկաուտներից ընդամենը 0,001%-ը կամ 100,000 սկաուտներից յուրաքանչյուրը նվիրաբերի 1 դոլար, մենք կարող ենք ձեռք բերել մեր սեփական ճամբարը՝ ապահովելով ամբողջ տարվա մուտքը մեր սկաուտների համար:

 

Ձեր աջակցությունը կենսական նշանակություն ունի մեր սկաուտական գործունեության համար: Միասին, որպես սկաուտներ, կկառուցենք մեր ճամբարը և կշարունակենք բացօթյա սկաուտական ծրագրի իրականացման և զարգացման մեր ավանդույթը: 

Our old campsite
Մեր հին ճամբարը

Since 2008, countless scouts have forged lasting memories, embraced scouting, and reveled in the splendor of Armenia’s natural landscapes.

However, since 2021, a somber reality has set in: our scouts are no longer welcome at our beloved campsite. The owner’s decision to cease funding and support has left us adrift.

On our final visit, as a poignant gesture of hope, our scouts gathered soil from the ground. This soil symbolizes our unwavering determination that one day, when we have our own campsite, we will scatter this soil and pick up right where we left off.

2008 թվականից ի վեր, բազմաթիվ սկաուտներ իրենց հիշարժան օրերն են անցկացրել և վայելել հայկական բնաշխարհի շքեղությունը:

 

Այնուամենայնիվ, 2021 թվականից ի վեր մեր սկաուտնեը հանդիպել են մռայլ իրականությանը՝  մեր սկաուտներն այլևս ողջունելի չեն իրենց սիրելի ճամբարում: Նշենք, որ հիմնադրամի Ֆինանսավորումը և աջակցությունը դադարեցնելու որոշումը մեզ թողեց անտուն:

 

Մեր վերջին այցելության ժամանակ, որպես հույսի շող, մեր սկաուտները հող հավաքեցին ճամբարից, որը խորհրդանշում է մեր անկոտրուն վճռականությունը, որ մի օր, երբ կունենանք մեր սեփական ճամբարը, այնտեղ կլցնենք այս հողը և կշարունակենք այնտեղից, որտեղից թողել ենք:

Our journey after 2021
Մեր ճանապարը 2021 թվականից հետո

In 2021, our Chief Scout Executive, with the support of the Scout’s Council members, the entire scouts team, and parents, took a bold step. Due to our old name’s affiliation with our previous funding organization, we re-registered our Scouts troop under a new name. Thus, ARALEZ Scouts were officially established and recognized by the Government of the Republic of Armenia as ARALEZ NGO.

For three years, our Chief Scout Executive, Saro Tatios, selflessly dedicated all profits from his company to sustain our Scouts. Each year, we rented guest houses for our camps, providing all Scouts with a free camp experience. However, the rising costs have made this approach unsustainable, especially because most of our members are from economically disadvantaged backgrounds, and all Scouts go to camp for free. and in our country, almost all viable locations for camping are privately owned, and we cannot simply camp in forests due to local regulations.

2021 թվականին մեր սկաուտական գլխավոր վարչակազմը՝ սկաուտական խորհրդի անդամների, ողջ սկաուտական թիմի և ծնողների աջակցությամբ, համարձակ քայլ կատարեց։ Քանի որ մեր հին անունը կապված է մեր նախկին ֆինանսավորող կազմակերպության հետ, սկաուտական խումբը վերանվանվեց նոր անունով: Այսպիսով ԱՐԱԼԵԶ սկաուտները պաշտոնապես ստեղծվեցին և ՀՀ կառավարության կողմից ճանաչվեցին որպես «Արալեզ» ՀԿ։

 

Երեք տարի շարունակ, մեր սկաուտական խմբի ղեկավարը՝ «Արալեզ» ՀԿ-ի նախահագ Սարօ Թաթյոսը,  անձնվիրաբար աջակցում է սկաուտներին՝ նվիրաբերելով իր ընկերության ողջ շահույթը մեր սկաուտական խումբը պահելու համար: Ամեն տարի՝ ստիպված, վարձում ենք հյուրատներ մեր ճամբարներն իրականացնելու համար՝ բոլոր սկաուտներին տրամադրելով ճամբարի անվճար փորձառություն: Այնուամենայնիվ, աճող ծախսերին զուգահեռ այս մոտեցումը դարձել է անկայուն, հատկապես այն պատճառով, որ մեր անդամների մեծ մասը տնտեսապես անապահով ընտանիքներից են, և բոլոր սկաուտները ճամբարին մասնակցում են անվճար: իսկ մեր երկրում, ճամբարի համար հարմար գրեթե բոլոր վայրերը մասնավոր սեփականություն են, և մենք չենք կարող պարզապես ճամբարել անտառներում՝ տեղական կանոնակարգերի պատճառով:

What we Need | Ինչի կարիք ունենք

In the past years, we have been able to collect and acquire the necessary camping equipment such as tents, cookware, uniforms, etc. However, we currently do not have a campsite to utilize this equipment.

Անցած տարիներին կարողացել ենք հավաքել և ձեռք բերել ճամբարային անհրաժեշտ պարագաներ՝ վրաններ, սպասք, համազգեստ և այլն։ Սակայն ներկայումս չունենք ճամբարի վայր՝ այդ պարագաներն օգտագործելու համար։

A CampSite | Ճամբարավայր

We need a campsite that we can call our own, a place where we can go whenever we want, where we can sing, run, and build scouting pioneering projects. We need a place to call our home, where we are not afraid of being kicked out for singing aloud or due to financial constraints.

And this is where you can make a difference.

With over 50 million Scouts around the world, if only 0.001% donate just $1, we can raise enough money to purchase a campsite and restart our journey, ensuring that future Scouts will have the opportunity to start their own.

Մեզ պետք է մի ճամբարավայր, որը կարող ենք անվանել մերը, մի վայր, որտեղ կարող ենք գնալ, երբ ցանկանանք, որտեղ մենք կարող ենք երգել, վազել և կառուցել մեր սկաուտական նախագծերը: Մեզ տուն է պետք, որտեղ մենք չենք վախենում, որ մեզ մի օր դուրս կվռնդեն բարձրաձայն երգելու կամ ֆինանսական սահմանափակումների պատճառով:

Եվ սա այնտեղ է, ուր կարող եք փոփոխություն կատարել:

Աշխարհի ավելի քան 50 միլիոն սկաուտներից, եթե միայն 0,001%-ը նվիրաբերի ընդամենը 1 դոլար (400 Դրամ), մենք կարող ենք բավարար գումար հավաքել ճամբարավայր գնելու և մեր սկաուտական ճանապարհորդությունը վերսկսելու համար՝ ապահովված լինելով, որ ապագա սկաուտները հնարավորություն կունենան սկսել իրենցը:

What will your funding cover
Ինչ է իրականացվելու ձեր նվիրաբերությամբ

Our goal is to raise $100,000, which will be used to fund the following initiatives:

  1. The majority of the funding ≈ 60 to 80 thousand US dollars will go towards purchasing land that can accommodate over 200 scouts camping at once.
    The land area will be approximately 7000 – 10,000 m² and will be 100% owned by our Scouts NGO.
  2. Next, we will need to bring water and electricity to the land ≈ 5 to 7 thousand US dollars.
  3. We will then purchase all building materials and start the construction phase. The campsite will include a large dining hall, kitchen, bathrooms, and storage facility. Our Chief Scout Executive, Saro Tatios, is a Civil Engineer, who will provide all necessary expertise and legal documents for construction for free. To reduce costs further, the Rover Scouts (22+ years old) have pledged to do all the construction work for free once the campsite is acquired.

Մեր նպատակն է հավաքել 100 հազար դոլար, որը կուղղվի հետևյալներին.

  1. Ֆինանսավորման մեծ մասը՝ ≈ 60-ից 80 հազար ԱՄՆ դոլարը, ուղղվելու է հող գնելուն, որը կարող է ճամբարում տեղավորել միանգամից 200 սկաուտների: Հողատարածքը կկազմի մոտավորապես 7000 – 10000 մ² և 100%-ով պատկանելու է մեր Սկաուտների ՀԿ-ին:
  2. Այնուհետև մեզ անհրաժեշտ կլինի ճամբարավայր հասցնել ջուր և էլեկտրականություն՝ ≈ 5-ից 7 հազար ԱՄՆ դոլար։
  3. Այնուհետև ձեռք կբերենք բոլոր շինանյութերը և կսկսենք շինարարական փուլը: Ճամբարավայրը կներառի մեծ ճաշասենյակ, խոհանոց, սանհանգույց և պահեստային տարածք: Մեր սկաուտական խմբի ղեկավարը՝ Սարօ Թաթիոսը, Քաղաքացիական ճարտարագետ է, ով  շինարարության համար անվճար կտրամադրի բոլոր անհրաժեշտ փորձաքննությունները և իրավական փաստաթղթերը: Ծախսերը հետագայում նվազեցնելու համար, երեցները (22+ տարեկան սկաուտները) խոստացել են՝ ճամբարավայրը ձեռք բերելուց հետո, անվճար կատարել բոլոր շինարարական աշխատանքները:

As a thank you from all of us, the dining hall will forever bear the names of all those who helped us reach our dream of having our campsite which will be called the Honor Wall. We vow that scouts from around the world can come to Armenia and camp at our site for free.

Որպես բոլորիս կողմից շնորհակալություն, ճաշասրահի պատը հավերժ կկրի բոլոր նրանց անունները, ովքեր օգնեցին մեզ հասնել մեր երազանքին՝ ունենալ մեր ճամբարը, որը կոչվելու է Պատվո պատ: Մենք երդվում ենք, որ աշխարհի՝ տարբեր երկրներից, սկաուտները կարող են գալ Հայաստան և անվճար ճամբարել մեր ճամբարավայրում:

The Honor Wall | Պատվո Պատ

Hasmik Amiryan

12 Հուլիսի, 2024

Նվիրած գումար
10'000 AMD

Լորա Զապունեան

25 Հունիսի, 2024

Նվիրած գումար
20'000 AMD

Գոռ Աբգարյան

25 Հունիսի, 2024

Նվիրած գումար
10'000 AMD

Անանուն

23 Հունիսի, 2024

Նվիրած գումար
400 AMD

Մարիթա Ստեֆանեան

23 Հունիսի, 2024

Նվիրած գումար
1,000.00$

Լորա Զապունեան

23 Հունիսի, 2024

Նվիրած գումար
45'000 AMD

Անանուն

23 Հունիսի, 2024

Նվիրած գումար
400 AMD

TATIOSA LLC

21 Հունիսի, 2024

Նվիրած գումար
200'000 AMD

TATIOSA LLC

18 Մայիսի, 2024

Նվիրած գումար
400'000 AMD

Fundraiser Updates

Calling Scouts of the World

error: Հեղինակայաին Իրավունքը պատկանում է ԱՐԱԼԵԶ ՀԿ-ին